Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych

Administratorem podanych danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, przy ul. ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą (REGON: 040075047), (dalej jako: „Organizator” lub „Administrator”). Z organizatorem można kontaktować poprzez adres:

Inspektor danych osobowych

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje diecezjalny inspektor ochrony danych. Z inspektorem mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: diod@diecezjazg.pl lub pisemnie na adres Kurii Diecezjalnej. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Organizatorem.

 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  (RODO) oraz Art.8 Dekretu Ogólnego  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim  Okres przechowywania
Rejestracja i organizacja uczestnictwa w wydarzeniu Przyjaciele Jezusa Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). do momentu rozwiązania umowy / zakończenia wydarzenia
Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym
Przekazanie danych do Domu Rekolekcyjnego w Żarach w celu informowania o przyszłych wydarzeniach oraz inicjatywach ewangelizacyjnych Przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej za pośrednictwem formularza odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) Do czasu wycofania zgody
Zapewnienie bezpieczeństwa, wykrywanie i zwalczanie nadużyć

 

 

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – zapobieganie incydentom bezpieczeństwa do momentu rozwiązania umowy / zakończenia wydarzenia
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż 6 lat.

Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy kościelne państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów rejestracji, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, transportowe, spedytorskie, finansowe, doradztwa prawnego. W przypadku wyrażenia zgody dane zostaną przekazane do Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego i Pomocy Charytatywnej „W Duchu Świętym” ul. Wyzwolenia 2, 68 – 205 Żary.

Czas przechowywania danych

Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe przez cały okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, Pani/Pana dane mogą być przez Organizatora przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z tym, iż Organizator przetwarzając dane korzysta z aplikacji wykorzystującej częściowo infrastrukturę serwerową znajdującą się w USA została zawarta umowa gwarantująca bezpieczeństwo Państwa danych (odpowiednie zabezpieczenie prawne).

Państwa prawa

W związku z tym, iż Organizator przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania (w przypadku jeśli są nieprawidłowe), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (które przetwarzane są na podstawie umowy lub zgody). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla zawarcia umowy, wykonania umowy, rozliczenia prowadzonej działalności. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością zawarcia umowy lub wykonania umowy.